PHP Classes

File: dist/lang/summernote-gl-ES.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-gl-ES.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-gl-ES.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 4,895 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'gl-ES': {
   font: {
    bold: 'Negrita',
    italic: 'Cursiva',
    underline: 'Subliñado',
    clear: 'Quitar estilo de fonte',
    height: 'Altura de liña',
    name: 'Fonte',
    strikethrough: 'Riscado',
    superscript: 'Superíndice',
    subscript: 'Subíndice',
    size: 'Tamaño da fonte'
   },
   image: {
    image: 'Imaxe',
    insert: 'Inserir imaxe',
    resizeFull: 'Redimensionar a tamaño completo',
    resizeHalf: 'Redimensionar á metade',
    resizeQuarter: 'Redimensionar a un cuarto',
    floatLeft: 'Flotar á esquerda',
    floatRight: 'Flotar á dereita',
    floatNone: 'Non flotar',
    shapeRounded: 'Forma: Redondeado',
    shapeCircle: 'Forma: Círculo',
    shapeThumbnail: 'Forma: Marco',
    shapeNone: 'Forma: Ningunha',
    dragImageHere: 'Arrastrar unha imaxe ou texto aquí',
    dropImage: 'Solta a imaxe ou texto',
    selectFromFiles: 'Seleccionar desde os arquivos',
    maximumFileSize: 'Tamaño máximo do arquivo',
    maximumFileSizeError: 'Superaches o tamaño máximo do arquivo.',
    url: 'URL da imaxe',
    remove: 'Eliminar imaxe'
   },
   video: {
    video: 'Vídeo',
    videoLink: 'Ligazón do vídeo',
    insert: 'Insertar vídeo',
    url: 'URL do vídeo?',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, o Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Ligazón',
    insert: 'Inserir Ligazón',
    unlink: 'Quitar Ligazón',
    edit: 'Editar',
    textToDisplay: 'Texto para amosar',
    url: 'Cara a que URL leva a ligazón?',
    openInNewWindow: 'Abrir nunha nova xanela'
   },
   table: {
    table: 'Táboa'
   },
   hr: {
    insert: 'Inserir liña horizontal'
   },
   style: {
    style: 'Estilo',
    normal: 'Normal',
    blockquote: 'Cita',
    pre: 'Código',
    h1: 'Título 1',
    h2: 'Título 2',
    h3: 'Título 3',
    h4: 'Título 4',
    h5: 'Título 5',
    h6: 'Título 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Lista desordenada',
    ordered: 'Lista ordenada'
   },
   options: {
    help: 'Axuda',
    fullscreen: 'Pantalla completa',
    codeview: 'Ver código fonte'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Parágrafo',
    outdent: 'Menos tabulación',
    indent: 'Máis tabulación',
    left: 'Aliñar á esquerda',
    center: 'Aliñar ao centro',
    right: 'Aliñar á dereita',
    justify: 'Xustificar'
   },
   color: {
    recent: 'Última cor',
    more: 'Máis cores',
    background: 'Cor de fondo',
    foreground: 'Cor de fuente',
    transparent: 'Transparente',
    setTransparent: 'Establecer transparente',
    reset: 'Restaurar',
    resetToDefault: 'Restaurar por defecto'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Atallos de teclado',
    close: 'Pechar',
    textFormatting: 'Formato de texto',
    action: 'Acción',
    paragraphFormatting: 'Formato de parágrafo',
    documentStyle: 'Estilo de documento',
    extraKeys: 'Teclas adicionais'
   },
   help : {
    'insertParagraph': 'Inserir parágrafo',
    'undo': 'Desfacer última acción',
    'redo': 'Refacer última acción',
    'tab': 'Tabular',
    'untab': 'Eliminar tabulación',
    'bold': 'Establecer estilo negrita',
    'italic': 'Establecer estilo cursiva',
    'underline': 'Establecer estilo subliñado',
    'strikethrough': 'Establecer estilo riscado',
    'removeFormat': 'Limpar estilo',
    'justifyLeft': 'Aliñar á esquerda',
    'justifyCenter': 'Aliñar ao centro',
    'justifyRight': 'Aliñar á dereita',
    'justifyFull': 'Xustificar',
    'insertUnorderedList': 'Inserir lista desordenada',
    'insertOrderedList': 'Inserir lista ordenada',
    'outdent': 'Reducir tabulación do parágrafo',
    'indent': 'Aumentar tabulación do parágrafo',
    'formatPara': 'Mudar estilo do bloque a parágrafo (etiqueta P)',
    'formatH1': 'Mudar estilo do bloque a H1',
    'formatH2': 'Mudar estilo do bloque a H2',
    'formatH3': 'Mudar estilo do bloque a H3',
    'formatH4': 'Mudar estilo do bloque a H4',
    'formatH5': 'Mudar estilo do bloque a H5',
    'formatH6': 'Mudar estilo do bloque a H6',
    'insertHorizontalRule': 'Inserir liña horizontal',
    'linkDialog.show': 'Amosar panel ligazóns'
   },
   history: {
    undo: 'Desfacer',
    redo: 'Refacer'
   },
   specialChar: {
    specialChar: 'CARACTERES ESPECIAIS',
    select: 'Selecciona Caracteres especiais'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.