PHP Classes

File: dist/lang/summernote-lt-LV.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-lt-LV.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-lt-LV.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 4,546 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'lv-LV': {
   font: {
    bold: 'Treknraksts',
    italic: 'Kursīvs',
    underline: 'Pasvītrots',
    clear: 'Noņemt formatējumu',
    height: 'Līnijas augstums',
    name: 'Fonts',
    strikethrough: 'Nosvītrots',
    superscript: 'Augšraksts',
    subscript: 'Apakšraksts',
    size: 'Fonta lielums'
   },
   image: {
    image: 'Attēls',
    insert: 'Ievietot attēlu',
    resizeFull: 'Pilns izmērts',
    resizeHalf: 'Samazināt 50%',
    resizeQuarter: 'Samazināt 25%',
    floatLeft: 'Līdzināt pa kreisi',
    floatRight: 'Līdzināt pa labi',
    floatNone: 'Nelīdzināt',
    shapeRounded: 'Forma: apaļām malām',
    shapeCircle: 'Forma: aplis',
    shapeThumbnail: 'Forma: rāmītis',
    shapeNone: 'Forma: orģināla',
    dragImageHere: 'Ievēlciet attēlu šeit',
    selectFromFiles: 'Izvēlēties failu',
    maximumFileSize: 'Maksimālais faila izmērs',
    maximumFileSizeError: 'Faila izmērs pārāk liels!',
    url: 'Attēla URL',
    remove: 'Dzēst attēlu'
   },
   link: {
    link: 'Saite',
    insert: 'Ievietot saiti',
    unlink: 'Noņemt saiti',
    edit: 'Rediģēt',
    textToDisplay: 'Saites saturs',
    url: 'Koks URL adresas yra susietas?',
    openInNewWindow: 'Atvērt jaunā logā'
   },
   table: {
    table: 'Tabula'
   },
   hr: {
    insert: 'Ievietot līniju'
   },
   style: {
    style: 'Stils',
    p: 'Parasts',
    blockquote: 'Citāts',
    pre: 'Kods',
    h1: 'Virsraksts h1',
    h2: 'Virsraksts h2',
    h3: 'Virsraksts h3',
    h4: 'Virsraksts h4',
    h5: 'Virsraksts h5',
    h6: 'Virsraksts h6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Nenumurēts saraksts',
    ordered: 'Numurēts saraksts'
   },
   options: {
    help: 'Palīdzība',
    fullscreen: 'Pa visu ekrānu',
    codeview: 'HTML kods'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Paragrāfs',
    outdent: 'Samazināt atkāpi',
    indent: 'Palielināt atkāpi',
    left: 'Līdzināt pa kreisi',
    center: 'Centrēt',
    right: 'Līdzināt pa labi',
    justify: 'Līdzināt gar abām malām'
   },
   color: {
    recent: 'Nesen izmantotās',
    more: 'Citas krāsas',
    background: 'Fona krāsa',
    foreground: 'Fonta krāsa',
    transparent: 'Caurspīdīgs',
    setTransparent: 'Iestatīt caurspīdīgumu',
    reset: 'Atjaunot',
    resetToDefault: 'Atjaunot noklusējumu'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Saīsnes',
    close: 'Aizvērt',
    textFormatting: 'Teksta formatēšana',
    action: 'Darbība',
    paragraphFormatting: 'Paragrāfa formatēšana',
    documentStyle: 'Dokumenta stils',
    extraKeys: 'Citas taustiņu kombinācijas'
   },
   history: {
    undo: 'Atsauks (undo)',
    redo: 'Atkārtot (redo)'
   },
   help: {
    insertParagraph: 'Ievietot Paragrāfu',
    undo: 'Atcelt iepriekšējo darbību',
    redo: 'Atkārtot atcelto darbību',
    tab: 'Atkāpe',
    untab: 'Samazināt atkāpi',
    bold: 'Pārvērst tekstu treknrakstā',
    italic: 'Pārvērst tekstu slīprakstā (kursīvā)',
    underline: 'Pasvītrot tekstu',
    strikethrough: 'Nosvītrot tekstu',
    removeFormat: 'Notīrīt stilu no teksta',
    justifyLeft: 'Līdzīnāt saturu pa kreisi',
    justifyCenter: 'Centrēt saturu',
    justifyRight: 'Līdzīnāt saturu pa labi',
    justifyFull: 'Izlīdzināt saturu gar abām malām',
    insertUnorderedList: 'Ievietot nenumurētu sarakstu',
    insertOrderedList: 'Ievietot numurētu sarakstu',
    outdent: 'Samazināt/noņemt atkāpi paragrāfam',
    indent: 'Uzlikt atkāpi paragrāfam',
    formatPara: 'Mainīt bloka tipu uz (p) Paragrāfu',
    formatH1: 'Mainīt bloka tipu uz virsrakstu H1',
    formatH2: 'Mainīt bloka tipu uz virsrakstu H2',
    formatH3: 'Mainīt bloka tipu uz virsrakstu H3',
    formatH4: 'Mainīt bloka tipu uz virsrakstu H4',
    formatH5: 'Mainīt bloka tipu uz virsrakstu H5',
    formatH6: 'Mainīt bloka tipu uz virsrakstu H6',
    insertHorizontalRule: 'Ievietot horizontālu līniju',
    'linkDialog.show': 'Parādīt saites logu'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.