PHP Classes

File: dist/lang/summernote-vi-VN.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-vi-VN.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-vi-VN.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 2,768 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'vi-VN': {
   font: {
    bold: 'In Đậm',
    italic: 'In Nghiêng',
    underline: 'Gạch dưới',
    clear: 'Bỏ định dạng',
    height: 'Chiều cao dòng',
    name: 'Phông chữ',
    strikethrough: 'Gạch ngang',
    size: 'Cỡ chữ'
   },
   image: {
    image: 'Hình ảnh',
    insert: 'Chèn',
    resizeFull: '100%',
    resizeHalf: '50%',
    resizeQuarter: '25%',
    floatLeft: 'Trôi về trái',
    floatRight: 'Trôi về phải',
    floatNone: 'Không trôi',
    dragImageHere: 'Thả Ảnh ở vùng này',
    selectFromFiles: 'Chọn từ File',
    url: 'URL',
    remove: 'Xóa'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Link đến Video',
    insert: 'Chèn Video',
    url: 'URL',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion và Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Link',
    insert: 'Chèn Link',
    unlink: 'Gỡ Link',
    edit: 'Sửa',
    textToDisplay: 'Văn bản hiển thị',
    url: 'URL',
    openInNewWindow: 'Mở ở Cửa sổ mới'
   },
   table: {
    table: 'Bảng'
   },
   hr: {
    insert: 'Chèn'
   },
   style: {
    style: 'Kiểu chữ',
    p: 'Chữ thường',
    blockquote: 'Đoạn trích',
    pre: 'Mã Code',
    h1: 'H1',
    h2: 'H2',
    h3: 'H3',
    h4: 'H4',
    h5: 'H5',
    h6: 'H6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Liệt kê danh sách',
    ordered: 'Liệt kê theo thứ tự'
   },
   options: {
    help: 'Trợ giúp',
    fullscreen: 'Toàn Màn hình',
    codeview: 'Xem Code'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Canh lề',
    outdent: 'Dịch sang trái',
    indent: 'Dịch sang phải',
    left: 'Canh trái',
    center: 'Canh giữa',
    right: 'Canh phải',
    justify: 'Canh đều'
   },
   color: {
    recent: 'Màu chữ',
    more: 'Mở rộng',
    background: 'Màu nền',
    foreground: 'Màu chữ',
    transparent: 'trong suốt',
    setTransparent: 'Nền trong suốt',
    reset: 'Thiết lập lại',
    resetToDefault: 'Trở lại ban đầu'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Phím tắt',
    close: 'Đóng',
    textFormatting: 'Định dạng Văn bản',
    action: 'Hành động',
    paragraphFormatting: 'Định dạng',
    documentStyle: 'Kiểu văn bản'
   },
   history: {
    undo: 'Lùi lại',
    redo: 'Làm lại'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.