PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/vi.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/vi.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/vi.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 6,081 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","vi",{euro:"Ký hiệu Euro",lsquo:"Dấu ngoặc đơn trái",rsquo:"Dấu ngoặc đơn phải",ldquo:"Dấu ngoặc đôi trái",rdquo:"Dấu ngoặc đôi phải",ndash:"Gạch ngang tiếng anh",mdash:"Gạch ngang Em",iexcl:"Chuyển đổi dấu chấm than",cent:"Ký tự tiền Mỹ",pound:"Ký tự tiền Anh",curren:"Ký tự tiền tệ",yen:"Ký tự tiền Yên Nhật",brvbar:"Thanh hỏng",sect:"Ký tự khu vực",uml:"Dấu tách đôi",copy:"Ký tự bản quyền",ordf:"Phần chỉ thị giống cái",laquo:"Chọn dấu ngoặc đôi trái",not:"Không có ký tự",
reg:"Ký tự đăng ký",macr:"Dấu nguyên âm dài",deg:"Ký tự độ",sup2:"Chữ trồi lên trên dạng 2",sup3:"Chữ trồi lên trên dạng 3",acute:"Dấu trọng âm",micro:"Ký tự micro",para:"Ký tự đoạn văn",middot:"Dấu chấm tròn",cedil:"Dấu móc lưới",sup1:"Ký tự trồi lên cấp 1",ordm:"Ký tự biểu hiện giống đực",raquo:"Chọn dấu ngoặc đôi phải",frac14:"Tỉ lệ một phần tư",frac12:"Tỉ lệ một nửa",frac34:"Tỉ lệ ba phần tư",iquest:"Chuyển đổi dấu chấm hỏi",Agrave:"Ký tự la-tinh viết hoa A với dấu huyền",Aacute:"Ký tự la-tinh viết hoa A với dấu sắc",
Acirc:"Ký tự la-tinh viết hoa A với dấu mũ",Atilde:"Ký tự la-tinh viết hoa A với dấu ngã",Auml:"Ký tự la-tinh viết hoa A với dấu hai chấm trên đầu",Aring:"Ký tự la-tinh viết hoa A với biểu tượng vòng tròn trên đầu",AElig:"Ký tự la-tinh viết hoa của Æ",Ccedil:"Ký tự la-tinh viết hoa C với dấu móc bên dưới",Egrave:"Ký tự la-tinh viết hoa E với dấu huyền",Eacute:"Ký tự la-tinh viết hoa E với dấu sắc",Ecirc:"Ký tự la-tinh viết hoa E với dấu mũ",Euml:"Ký tự la-tinh viết hoa E với dấu hai chấm trên đầu",
Igrave:"Ký tự la-tinh viết hoa I với dấu huyền",Iacute:"Ký tự la-tinh viết hoa I với dấu sắc",Icirc:"Ký tự la-tinh viết hoa I với dấu mũ",Iuml:"Ký tự la-tinh viết hoa I với dấu hai chấm trên đầu",ETH:"Viết hoa của ký tự Eth",Ntilde:"Ký tự la-tinh viết hoa N với dấu ngã",Ograve:"Ký tự la-tinh viết hoa O với dấu huyền",Oacute:"Ký tự la-tinh viết hoa O với dấu sắc",Ocirc:"Ký tự la-tinh viết hoa O với dấu mũ",Otilde:"Ký tự la-tinh viết hoa O với dấu ngã",Ouml:"Ký tự la-tinh viết hoa O với dấu hai chấm trên đầu",
times:"Ký tự phép toán nhân",Oslash:"Ký tự la-tinh viết hoa A với dấu ngã xuống",Ugrave:"Ký tự la-tinh viết hoa U với dấu huyền",Uacute:"Ký tự la-tinh viết hoa U với dấu sắc",Ucirc:"Ký tự la-tinh viết hoa U với dấu mũ",Uuml:"Ký tự la-tinh viết hoa U với dấu hai chấm trên đầu",Yacute:"Ký tự la-tinh viết hoa Y với dấu sắc",THORN:"Phần viết hoa của ký tự Thorn",szlig:"Ký tự viết nhỏ la-tinh của chữ s",agrave:"Ký tự la-tinh thường với dấu huyền",aacute:"Ký tự la-tinh thường với dấu sắc",acirc:"Ký tự la-tinh thường với dấu mũ",
atilde:"Ký tự la-tinh thường với dấu ngã",auml:"Ký tự la-tinh thường với dấu hai chấm trên đầu",aring:"Ký tự la-tinh viết thường với biểu tượng vòng tròn trên đầu",aelig:"Ký tự la-tinh viết thường của æ",ccedil:"Ký tự la-tinh viết thường của c với dấu móc bên dưới",egrave:"Ký tự la-tinh viết thường e với dấu huyền",eacute:"Ký tự la-tinh viết thường e với dấu sắc",ecirc:"Ký tự la-tinh viết thường e với dấu mũ",euml:"Ký tự la-tinh viết thường e với dấu hai chấm trên đầu",igrave:"Ký tự la-tinh viết thường i với dấu huyền",
iacute:"Ký tự la-tinh viết thường i với dấu sắc",icirc:"Ký tự la-tinh viết thường i với dấu mũ",iuml:"Ký tự la-tinh viết thường i với dấu hai chấm trên đầu",eth:"Ký tự la-tinh viết thường của eth",ntilde:"Ký tự la-tinh viết thường n với dấu ngã",ograve:"Ký tự la-tinh viết thường o với dấu huyền",oacute:"Ký tự la-tinh viết thường o với dấu sắc",ocirc:"Ký tự la-tinh viết thường o với dấu mũ",otilde:"Ký tự la-tinh viết thường o với dấu ngã",ouml:"Ký tự la-tinh viết thường o với dấu hai chấm trên đầu",
divide:"Ký hiệu phép tính chia",oslash:"Ký tự la-tinh viết thường o với dấu ngã",ugrave:"Ký tự la-tinh viết thường u với dấu huyền",uacute:"Ký tự la-tinh viết thường u với dấu sắc",ucirc:"Ký tự la-tinh viết thường u với dấu mũ",uuml:"Ký tự la-tinh viết thường u với dấu hai chấm trên đầu",yacute:"Ký tự la-tinh viết thường y với dấu sắc",thorn:"Ký tự la-tinh viết thường của chữ thorn",yuml:"Ký tự la-tinh viết thường y với dấu hai chấm trên đầu",OElig:"Ký tự la-tinh viết hoa gạch nối OE",oelig:"Ký tự la-tinh viết thường gạch nối OE",
372:"Ký tự la-tinh viết hoa W với dấu mũ",374:"Ký tự la-tinh viết hoa Y với dấu mũ",373:"Ký tự la-tinh viết thường w với dấu mũ",375:"Ký tự la-tinh viết thường y với dấu mũ",sbquo:"Dấu ngoặc đơn thấp số-9",8219:"Dấu ngoặc đơn đảo ngược số-9",bdquo:"Gấp đôi dấu ngoặc đơn số-9",hellip:"Tĩnh dược chiều ngang",trade:"Ký tự thương hiệu",9658:"Ký tự trỏ về hướng bên phải màu đen",bull:"Ký hiệu",rarr:"Mũi tên hướng bên phải",rArr:"Mũi tên hướng bên phải dạng đôi",hArr:"Mũi tên hướng bên trái dạng đôi",diams:"Ký hiệu hình thoi",
asymp:"Gần bằng với"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.